نام کاربری (شماره تلفن)ویراش فرمتاریخ تشکیلسنقدوزن (کیلوگرم)دور شانهدور سینهدور کمردور شکمدور باسندور راندور ساق پامحل تمرینابزارهایی که در منزل، در اختیار دارید را انتخاب کنیدتوضیحات ابزارهای در اختیار...ورزشکارسطح آمادگی جسمانیرشته ورزشیمیران تحرک شما در طول روزآیا سابقه بیماری و یا درگیر هستید؟توضیحات رشته ورزشیآیا سابقه آسیب دارید؟توضیحات سابقه آسیبتوضیحات حساسیت غدایی یا داروییمکملتوضیحات مصرف مکملهدفی که برای شروع دوره داری بهم بگو تا بتونم کمکت کنم؟آیا اولین بار هست از بنده برنامه دریافت می‌کنید؟این چندمین دوره شماست؟شماره واتس یا تلگرام خود را وارد بفرمایید.آدرس ایمیلدر صورت در اختیار داشتن کد پرونده، آن را در کادر پایین وارد نماییدتصاویر ارسالی
نام کاربری (شماره تلفن)ویراش فرمتاریخ تشکیلسنقدوزن (کیلوگرم)دور شانهدور سینهدور کمردور شکمدور باسندور راندور ساق پامحل تمرینابزارهایی که در منزل، در اختیار دارید را انتخاب کنیدتوضیحات ابزارهای در اختیار...ورزشکارسطح آمادگی جسمانیرشته ورزشیمیران تحرک شما در طول روزآیا سابقه بیماری و یا درگیر هستید؟توضیحات رشته ورزشیآیا سابقه آسیب دارید؟توضیحات سابقه آسیبتوضیحات حساسیت غدایی یا داروییمکملتوضیحات مصرف مکملهدفی که برای شروع دوره داری بهم بگو تا بتونم کمکت کنم؟آیا اولین بار هست از بنده برنامه دریافت می‌کنید؟این چندمین دوره شماست؟شماره واتس یا تلگرام خود را وارد بفرمایید.آدرس ایمیلدر صورت در اختیار داشتن کد پرونده، آن را در کادر پایین وارد نماییدتصاویر ارسالی